Allmänna villkor Cloudgruppen Communication

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när Cloudgruppen Sverige AB, registrerat i Sverige med organisationsnummer 556583-9627 (”leverantören”) tillhandahåller en kommunikationstjänst (”tjänsten”) till en företagskund (”kunden”). Leverantören och kunden kallas nedan separat som ”part” och tillsammans som ”parter”.

Avtalet består av (i) beställningen av Tjänster och eventuella åtföljande villkor/avtal som Kunden accepterar i samband med sådan beställning, (ii) Leverantörens prislista som gäller vid köpet när det gäller Tjänsten (”Prislista ”), och (iii) dessa allmänna villkor som gäller vid köpet. Vid eventuella avvikelser i dokumenten ska företräde ges i den ordning som anges ovan. Dessutom kan andra bestämmelser gälla om något annat har avtalats mellan parterna skriftligen.

Avtalet är individuellt och gäller endast kunden och kundens tillhandahållande av tjänsten till sina användare inom kundens organisation (”användare”). Kunden är ansvarig för att säkerställa att Avtalet också överensstämmer med användarnas användning av tjänsten.

Avtalet måste undertecknas av en firmatecknare eller annan auktoriserad person hos kunden. Avtalet ska anses som ingått när Leverantören har bekräftat Kundens beställning eller när Leverantören har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden.

Service

Genom att använda tjänsten ges kunden möjlighet att ringa och ta emot samtal via en applikation i en terminal, till exempel en mobiltelefon. Leverantören tillhandahåller tjänsten via en tredjeparts molnbaserad växelplattform (”plattformen”).

Leverantören ska tillhandahålla tjänsten på ett professionellt sätt och i enlighet med avtalet. Leverantören har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.

För att kunden ska kunna komma åt plattformen och använda tjänsterna tillhandahåller leverantören kunden användarnamnet, lösenordet och PIN -koden som kunden använder för att komma åt plattformen (”säkerhetskoder”).

Om kunden redan har ett telefonnummer hos en annan operatör som kunden vill överföra till leverantören kan leverantören åtaga sig att hjälpa kunden med överföring av telefonnummer, förutsatt att det inte finns några externa hinder. Sådant bistånd kan bli föremål för en separat avgift.

Tjänstens kvalitet beror på terminalens anslutning till Internet, som kan vara olika på olika platser. Leverantören kan därför inte garantera god kvalitet vid varje tillfälle på alla ställen. Möjligheten till nödsamtal och lokalisering med GPS kan, till exempel, vara begränsad eller förhindrad på grund av omständigheter utanför leverantörens kontroll. Leverantören är inte heller ansvarig eller har någon skyldighet att det fungerar med nödsamtal eller i utlandet eller via en tredjepartsapplikation.

Leverantören utvecklar kontinuerligt sina tjänster och förbehåller sig därmed rätten att ändra tjänsten förutsatt att tjänstens prestanda eller funktionalitet inte försämras i större utsträckning. Leverantören kan också avbryta tjänsten om tjänsten ersätts av en annan tjänst med motsvarande teknisk prestanda och funktionalitet som tjänsten. Leverantören kan också avbryta Tjänsten om Leverantörens underleverantörer upphör att tillhandahålla tjänster som är nödvändiga för Leverantörens tillhandahållande av Tjänsten.

Kundanvändning och ansvar

Kunden ska använda Tjänsten för eget bruk, vilket även inkluderar Användarens användning av Tjänsten, i enlighet med tillämpade lagar och förordningar och Avtalet. Kunden är ansvarig gentemot Leverantören för sina Användares användning av Tjänsten. Om Kunden blir medveten om att Användaren bryter mot Avtalets bestämmelser är Kunden skyldig att omedelbart kräva rättelse från Användaren och informera Leverantören om sådant brott.

Kunden eller dess användare får inte använda tjänsten eller tillåta tredje part att använda tjänsten:

  • för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skada eller andra olägenheter för leverantören eller tredje part, eller på annat sätt strider mot lagar eller myndighetsbestämmelser eller god praxis
  • på ett sätt som ger eller kan ge upphov till störningar i plattformen eller i tjänsten, till exempel genom massamtal, inte beställda samtal i hög volym eller samtal som inte genereras mänskligt (dvs. utförs av en dator eller liknande)
  • för andra kommersiella ändamål än de som uttryckligen föreskrivs i detta avtal, till exempel som ett gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet
  • på ett sätt som kränker tredje parts upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter
  • på ett sätt som överskrider begränsningarna i detta avtal eller, om en sådan begränsning inte anges, att tjänsten används på ett sätt som avviker starkt från normal användning av motsvarande tjänst, till exempel upprepade mycket långa samtal eller onormalt frekventa samtal.

Kunden måste samarbeta med leverantören för att säkerställa kundens och leverantörens säkerhet och kunden måste följa leverantörens instruktioner angående tjänsten. Om kunden blir medveten om att tjänsten används i strid med avtalet, ska kunden omedelbart göra en korrigering och informera leverantören om överträdelsen.

På leverantörens begäran ska kunden tillhandahålla den information som leverantören behöver för att tillhandahålla tjänsten till kunden, inklusive information om användaren/användarna. Kunden ska utan dröjsmål meddela Leverantören om eventuella ändringar i sådan information. Kunden ansvarar för att informationen är korrekt och att användarna informeras om att information om dem har lämnats till leverantören och för vilka ändamål leverantören behandlar denna information. Kunden är vidare ansvarig för Kundens rätt att förse Leverantören med sådan information.

Om Leverantören anser att Kundens användning av Tjänsten bryter mot Avtalet förbehåller Leverantören sig rätten att vidta rimliga åtgärder mot Kunden. Sådana åtgärder kan bestå av begränsningar för tillhandahållandet av tjänsten, till exempel att helt eller delvis stänga av tjänsten. Detsamma gäller om information som kunden lämnar till leverantören är felaktig, om kunden är insolvent, går i likvidation, inte betalar efter en skriftlig påminnelse från leverantören eller om det finns anledning att anta att kunden inte kommer att uppfylla kundens skyldigheter enligt avtalet, eller om myndigheten begär det. Om tjänsten används för kriminell verksamhet är det leverantörens policy att polisanmäla detta. Leverantören kan också bli skyldig att dela trafikinformation med myndigheterna om det begärs.

Kunden ska ersätta Leverantören för eventuella skador som Kunden, Användaren eller annan person eller enhet som Kunden är ansvarig för, avsiktligt eller genom grov vårdslöshet direkt eller indirekt orsakat Leverantören.

Kunden ska ersätta Leverantören för eventuella kostnader, utgifter, inkomstbortfall, böter eller skador som uppstår till följd av krav från tredje part mot Leverantören på grund av Kundens användning av Tjänsten.

Användning av terminaler

Kunden måste lagra säkerhetskoder på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan komma åt dem. Kunden får inte kopiera, störa eller manipulera applikationer som används för att komma åt tjänsten.

Kunden förbinder sig att omedelbart på leverantörens begäran koppla bort utrustningen som orsakar störningar i plattformen eller i tjänsten eller orsakar påstådd eller befarad överträdelse av tredje parts rättigheter.

Kunden ska omedelbart meddela leverantören om en terminal går förlorad eller blir stulen, eller om kunden misstänker att en obehörig person hade tillgång till kundens säkerhetskoder. Kunden är ansvarig för obehörig användning av tjänsten med de säkerhetskoder som är avsedda för den kunden.

För att skydda både kunden och leverantören har leverantören rätt att blockera användare om leverantören har anledning att misstänka att tjänsten används av obehöriga eller bryter mot avtalet. Leverantören förbinder sig att återaktivera den blockerade användaren så snart kunden bekräftar att det inte finns några oegentligheter. Kunden har inte rätt till ersättning från leverantören på grund av att terminalen går förlorad eller blockeras eller görs oanvändbar.

 

Avgifter och betalningsvillkor

 

Kunden måste betala de fasta och rörliga avgifterna som anges vid avtalstillfället.

För användning av tjänsten i utländska operatörers mobilnät kan kostnader från tredjepart tillkomma. Det är kundens ansvar att se till att kunden använder nationella samtal när kunden är baserad i Sverige.

Om tjänsten används för betalning av en vara eller tjänst är kunden ansvarig för ett sådant köp. Extra tjänster som kunden har köpt från leverantören, till exempel en utökad kö, utbytesstatistik, internationella samtal eller liknande, faktureras på nästkommande faktura till kunden. Om sådana ytterligare tjänster inte har betalats i rätt tid kommer kunden att faktureras vid uppsägning av avtalet.

I händelse av att Kundens användning överstiger den normala användningen av Tjänsten, godkänner Kunden att Leverantören kommer att debitera Kunden för sådan utökad användning.

Fakturering sker den 5e varje kalendermånad när tjänsterna har utförts. Betalningen måste vara leverantören tillhanda inom tjugo (20) dagar efter mottagandet av fakturan.

Kunden förbinder sig att följa eventuella ytterligare betalningsinstruktioner som leverantören eller tredjeparts betaltjänstleverantör kräver och ansvarar för riktigheten av den information som kunden tillhandahåller.

Om Kunden betalar fakturan senare än förfallodagen har Leverantören rätt att ta ut en lagstadgad påminnelseavgift och inkassokostnad, eller motsvarande avgifter, samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975: 635).

Om kunden inte betalar inom förfallodagen förbehåller sig leverantören rätten att efter skriftligt meddelande begränsa eller stänga av kundens åtkomst till tjänsten. Begränsning eller avstängning av Kundens tillgång till Tjänsten får inte ske i händelse av att förseningen är ringa eller när Kunden har gjort en korrigering. Så snart kunden har gjort en försenad betalning förbinder sig leverantören att göra tjänsten tillgänglig för kunden inom rimlig tid. Vid sådan tillgänglighet har Leverantören rätt att ta ut en aktiveringsavgift till Kunden. Sådan aktiveringsavgift faktureras med nästa faktura för kundens användning av tjänsten.

Invändningar mot en faktura, för att vara verkställbara, måste göras skriftligen senast på förfallodagen. Även om en invändning görs måste kunden betala det fakturerade beloppet senast på förfallodagen.

Eventuell återbetalning av Avgiften till Kunden sker i första hand genom avräkning mot nästa faktura och i andra hand genom separat betalning till det bankkonto som Kunden anger eller med betalkort.

Ansvar för fel och ansvarsbegränsning

”Fel” betyder att kunden inte kan använda tjänsten i enlighet med avtalet. Fel i tjänsten som endast är av mindre betydelse för kunden och som inte hindrar kunden från att använda tjänsten anses inte som fel. Leverantören ska åtgärda felet i enlighet med vad som anges i avtalet.

Leverantören är endast ansvarig för direkt skada som Leverantören orsakat Kunden avsiktligt eller av grov vårdslöshet. Leverantören är inte ansvarig för indirekt skada eller förlust, såsom förlust av försäljning eller vinst, eller andra följdskador. Leverantören är inte heller ansvarig för skada som härrör från innehållet i data eller annan information som överförs genom användning av tjänsten, skador orsakade av datavirus eller liknande, förlust, fördröjning eller snedvridning av data eller information eller kundens eventuella ansvar gentemot tredje parter.

Ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter som inte ligger under denna parts kontroll eller som parten inte kunde förutse, inklusive men inte begränsat till, krig, naturkatastrofer, lockout eller andra arbetskonflikter, brand, skador på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i kollektivtrafiken, inklusive bland annat energiförsörjning och datavirus i tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför partiets kontroll, var och en varar i 30 dagar eller längre.

Leverantören har rätt att begränsa tillgängligheten av tjänsten i den utsträckning som leverantörens bedömning kräver när leverantören eller dess närstående behöver uppgradera, utveckla, underhålla eller utföra annat arbete på plattformen eller tjänsten. I sådana fall ska Leverantören försöka minimera avbrottstiden och vidta nödvändiga åtgärder för att orsaka Kunden minsta möjliga olägenhet.

Om leverantören har fakturerat kunden för tjänster som har påverkats av fel, åtar sig leverantören att ersätta kunden för felet. Ersättningen ska beräknas som en andel av den defekta tjänstens fasta avgift motsvarande det antal dagar som tjänsten har avbrutits under den aktuella faktureringsperioden, räknat från den dag då bristen rapporterades skriftligen till leverantören.

Leverantören är inte ansvarig för innehållet, riktigheten, användbarheten av information och data som tillhandahålls genom tjänsten eller för beslut som fattas av kunden på grundval av sådan information. Leverantören frånsäger sig ansvar för fel eller skador på grund av operativsystem, programvara eller andra tjänster, till exempel applikationer, som tillhandahålls av tredje part. Leverantören ansvarar inte för skada som uppstår genom drift av terminaler som tillhandahålls av tredje part.

Kundens begäran om kompensation för fel enligt avtalet måste göras inom rimlig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts för att kunna genomföras mot leverantören. En rimlig tid ska normalt anses vara en (1) månad från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i tjänsten och plattformen, inklusive men inte begränsat till leverantörens varumärken, tillhör leverantören eller leverantörens anslutna företag.

Kunden får inte, utöver vad som skriftligen har avtalats av Leverantören, använda, kopiera eller på annat sätt använda licens till Tjänsten. Kunden får inte överlåta eller bevilja rätten till sådan licens till tredje part.

Personlig information

Leverantören kommer inom ramen för tillhandahållandet av tjänsten att behandla personuppgifter om kunden (”kunddata”) och dess användare (”användardata”). Kundinformation avser namn, telefonnummer, adress, e-postadress, kontaktperson och organisationsnummer och användarinformation avser namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Utöver kundinformation och användarinformation kommer leverantören att samla in och behandla information om användningen av tjänsten. All behandling av personuppgifter sker i syfte att tillhandahålla Kunden och dess Användare Tjänsten, för att övervaka Tjänstens funktion och prestanda för utvecklingen av Tjänsten, för efterlevnad av skyldigheter enligt lag eller andra författningar, förhindra användning som är olaglig eller annars strider mot Avtalet, och för fakturering och andra företagsrelaterade frågor. För dessa ändamål kan Leverantören överföra insamlade personuppgifter till andra operatörer, både inom och utanför EU / EES, till Leverantörens partners och andra affärspartners, underleverantörer och betalningsförmedlare, samt till myndigheterna.

Behandlingen av personuppgifter som framgår av dessa villkor är baserad på Leverantörens berättigade intresse av att kunna identifiera varje Användare för att Leverantören ska kunna leverera Tjänsten baserat på individuella inställningar och önskemål och för adekvat kundservice i samband med detta. Behandlingen som specifikt rör användarens personnummer sker på grundval av att det är klart motiverat med avseende på vikten av en säker identifiering eftersom det är av avgörande betydelse för att leverantören ska kunna säkerställa att tjänsten levereras till rätt person och, vid överföring av telefonnummer, den aktuella Användaren äger telefonnumret som ska porteras/flyttas.

Kunden förbinder sig att (i) informera alla användare om leverantörens behandling av personuppgifter enligt beskrivningen i dessa villkor, (ii) förse alla användare med informationen i artiklarna 13-14 i EU: s allmänna dataskyddsförordning EU / 2016/679 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”), och (iii) informera alla användare om deras rättigheter relaterade till Leverantörens behandling av Användares personuppgifter enligt artikel 14.2 och artiklarna 15-20 i GDPR.

Kunden ska vidare ge Leverantören gottgörelse för eventuella skador och/eller kostnader som uppstår på grund av fordringar och/eller avgifter riktade mot Leverantören av en myndighet eller tredje part på grund av att Kunden inte fullgör sin informationsskyldighet enligt dessa villkor.

Alla meddelanden om behandling av personuppgifter enligt avtalet måste skickas skriftligen till leverantören via brev eller e -post till kontaktuppgifterna i tillämplig sekretesspolicy.

För mer information om hur vi hanterar personlig information om dig och dina anställda, se vår integritetspolicy.

Ändringar av villkoren och överföring av avtalet

Leverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor och prislistan. Leverantören förbinder sig att informera kunden om eventuella ändringar av villkoren som är betydande och inte gynnar kunden, minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Om Kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att ändringen trätt i kraft ska Kunden anses ha accepterat dessa ändringar.

Leverantören har rätt, utan Kundens samtycke, att helt eller delvis överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till ett annat företag inom samma koncern eller till en tredje part som själv eller genom en underleverantör rimligen kan förväntas uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet i tillfredsställande grad.

Kunden får inte, utan skriftligt medgivande från Leverantören, överföra eller överlåta Kundens rättigheter eller skyldigheter, helt eller delvis.

Hela överenskommelsen

 

Avtalet utgör ett fullständigt avtal i alla frågor som rör leverantörens tillhandahållande av tjänsten. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och åtaganden som föregick detta avtal kommer att ersättas av innehållet i detta avtal.

Om någon bestämmelse i detta avtal eller någon del därav befinns vara ogiltig, betyder det inte att andra delar av avtalet eller hela avtalet är ogiltiga. I den mån sådan ogiltighet väsentligt påverkar prestanda enligt avtalet ska rimliga justeringar av avtalet göras.

Leverantörens underlåtenhet att utöva någon rätt enligt detta avtal ska inte innebära att Leverantören har avstått från sin rätt i sådant avseende.

Uppsägning av en del av Tjänsten ska inte innebära att Avtalet sägs upp med avseende på andra delar av Tjänsten.

Avtalet reglerar inte köp av varor, tjänster eller innehåll från kunden från andra företag som gjorts med hjälp av tjänsten. Vid sådana köp måste separata avtal ingås mellan kunden och det företag som levererar produkten, tjänsten eller innehållet.

 

Lägger märke till

 

Meddelanden som sänds av en part ska anses ha mottagits av den mottagande parten senast sju dagar efter avsändningen om det inte verkar troligt att meddelandet har kommit efter denna tid.

Meddelanden som sänds av parten via e-post ska anses ha mottagits av den mottagande parten samma dag som de skickades.

Tillämplig lag och tvistlösning

Detta avtal ska regleras av svensk lag.

Eventuella tvister som uppstår i samband med tjänsten eller avtalet eller relaterade frågor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.

Tvister som uppstår i samband med Tjänsten eller Avtalet och som inte har lösts i enlighet med dessa villkor inom en (1) månad efter tvisten, ska slutligen avgöras genom skiljeförfarande som administreras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Regler för förenklad skiljedom ska tillämpas om inte Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, med beaktande av ärendets svårighetsgrad, värdet av föremålet för tvisten och andra omständigheter, beslutar att skiljeföreskrifterna ska tillämpas. I det senare fallet ska Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut också avgöra om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän, i enlighet med ovannämnda regler.

Skiljedomsplatsen ska vara Stockholm och rättegångsspråket ska vara svenska.

Processed information
“Customer Data”, is Personal Data connected to the Service – e.g. name, address, email, telephone number and social security number. It also includes information about which Service you use, and how you use them, order, user-ID, password and other information you have left when you have been in contact with us.

“Traffic Data”, is Personal Data connected to what happens when you use our Services. Traffic Data is used with the objective to send electronic messages through an electronic communications network when you use the Services. The Traffic Data is also used to invoice your use of the Services, and for instance, shows who you have communicated with, the time that the communication started and ended, the duration of the communication and what networks were used.

”Email data”, is data such as text and attachments in emails that are sent or received on email accounts that have been integrated with the Cloud X app by the Customer. Currently, integrations with Office 365 email accounts are supported. We do not store emails on our servers. Also, we do not share such data with any third-party service provider. For reasons of speed, email data may be cached, in encrypted form, in the client. The cache is cleared after Sign Out.

Additional limits on the use of Email data: Notwithstanding anything else in this Privacy Policy, the use of that data will be subject to these additional restrictions:

The Cloud X services will only use access to read, write, modify, or control email message bodies (including attachments), metadata, headers, and settings to provide a web email client that allows users to compose, send, read, and process emails and will not transfer this Email data to others unless doing so is necessary to provide and improve these features, comply with applicable law, or as part of a merger, acquisition, or sale of assets.
The Cloud X services will not use this Email data for serving advertisements.
The Cloud X services will not allow humans to read this data unless we have your affirmative agreement for specific messages, doing so is necessary for security purposes such as investigating abuse, to comply with applicable law, or for the Cloud X service’s internal operations and even then only when the data have been aggregated and anonymized.
”Calendar and contact data”, is data from your contacts and calendars on accounts that have been integrated with the Cloud X app by the Customer. Currently, integrations with G Suite and Office 365 accounts are supported. We do not store calendar event data or contact data from connected accounts on our servers. Also, we do not share such data with any third-party service provider. For reasons of speed, calendar & contact data may be cached, in encrypted form, in the client. The cache is cleared after Sign Out.

Additional limits on the use of Calendar and contact data: Notwithstanding anything else in this Privacy Policy, the use of that data will be subject to these additional restrictions:

The Cloud X services will only use access to read, write, modify, or control calendar events and contacts to provide a web client that allows users to create, edit, read, and process calendars and contacts and will not transfer this Calendar and contact data to others unless doing so is necessary to provide and improve these features, comply with applicable law, or as part of a merger, acquisition, or sale of assets.
The Cloud X services will not use this Calendar and contact data for serving advertisements.
The Cloud X services will not allow humans to read this data unless we have your affirmative agreement for specific messages, doing so is necessary for security purposes such as investigating abuse, to comply with applicable law, or for the Cloud X service’s internal operations and even then only when the data have been aggregated and anonymized.
Contacts synced from the local device are only handled locally on that very device, and not uploaded to any server.
”Third-party services data”, is data from external services that have been integrated with the Cloud X app by the Customer. Once integrated, the provider of a Third Party Service may share certain information with the Cloud X app. For example, if a customer relationship management application is integrated to permit information to be imported to the Customer, we may receive names and email addresses of contacts, along with additional information that the application has elected to make available to facilitate the integration. When a Third Party Service is integrated by the Customer, Cloud X is authorized to connect and access information made available through the integration in accordance with our agreement with the Third Party Provider.

Processing purpose
The information about you collected, and generated when our services are being used, are handled in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Swedish supplementary data protection act and for the following purposes:

To fulfill obligations within current contracts for the delivery of services and products.
To provide service information and updates.
To evaluate, develop and improve our services, products and offerings.
To administer and customize your visit and access to selected parts of our online services.
To deliver direct marketing material.
To implement marketing and customer analysis.
To fulfill our obligations under the law.
Information disclosure
Under the following circumstances, we may share information about you:

For employees, subcontractors and other companies that Cloud X cooperates with, to provide our services and products.
For companies that Cloud X partners with to provide offers and other promotions for products and services that may interest you.
Cloud X may also use and share aggregated information and statistics to monitor our services. Such aggregated information does not include information that can be used to identify any specific individual. Cloud X may also use and share aggregated information and statistics to monitor our services. Such aggregated information does not include information that can be used to identify any specific individual.
Recipients of Personal Data and transfers to third countries outside the EU.
In our capacity as Data Controller, we may assign the processing described above to a partner or supplier, e.g. Zendesk Inc (ticketing system), FrontApp Inc (E-mail system). Such processing will not be made for other purposes than as described above. Some partners and suppliers may have parts of their businesses in countries outside the EU/EEC (so-called Third Countries). Transfer is only made to such countries that offer an adequate level of data protection according to the EU Commission, or if the supplier has a legally binding and enforceable instrument that guarantees the safety of the Personal Data.

Information protection and access to personal data
Cloud X takes appropriate technical and organizational security measures, consistent with industry standards, to ensure that all personal data processed, are protected from unauthorized access. A limited proportion of employees have access to information about you and handling of the information is regulated. All those employees have entered into secrecy agreements.

Rights to Access to Personal data
You have the right to obtain from Cloud X confirmation as to whether or not personal data concerning you are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information:
(a) the purpose/s of the processing;
(b) the categories of personal data concerned;
(c) the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries;
(d) where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
(e) the existence of the right to request from Cloud X rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing;
(f) the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
(g) where the personal data are not collected from you, any available information as to their source;
(h) the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing. Where personal data are transferred to a third country or to an international organization, you have the right to be informed of the appropriate safeguards pursuant to Article 46 of the GDPR relating to the transfer.

Right to Rectification etc.
Cloud X is aiming at processing only personal data which is correct and that it is updated.

Rectification
You have the right to obtain from Cloud X, without undue delay, the rectification of inaccurate personal data concerning you.

The right to be forgotten
You have the right to obtain from Cloud X the erasure of personal data concerning you without undue delay and Cloud X has the obligation to erase personal data without undue delay inter alia when the personal data is no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.

Restriction of processing
You have the right to obtain from Cloud X restriction of processing inter alia when the accuracy of the personal data is contested by you, when the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead or when Cloud X no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Data portability
You have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to Cloud X, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another data controller without hindrance from Cloud X where the processing is based on consent or on a contract or the processing is carried out by automated means.

Profiling
You have the right to object to the processing of personal data concerning you based on automated decisions and/or profiling. This shall not apply if the decision is necessary for entering into, or performance of, a contract between you and Cloud X or follows from a legal obligation.

Right to lodge a complaint
You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority. [In Sweden the Data Inspection Authority].

Data Processing Agreements
Cloud X cooperates with other companies that process Personal Data on behalf of Cloud X. Cloud X uses only data processors that provide sufficient guarantees that they implement appropriate technical and organizational measures in such a manner that processing will meet the requirements of the GDPR and ensure the protection of the rights of all data subjects concerned.

Processing by a data processor is governed by a contract that is binding on the data processor with regard to Cloud X and that sets out the subject-matter and duration of the processing, the nature and purpose of the processing, the type of personal data and categories of data subjects and the obligations and rights of Cloud X.

Cookies
Cloud X uses cookies to make it easier for you to receive the correct content when visiting us online, for example when shopping online, items put in a basket will remain there until you leave our web site. Also, Cloud X uses cookies to keep statistics of how the web site is used.

A cookie is a text file that is saved on your computer. This cookie contains no personal information. Cookies are used to give visitors access to various functions. In a cookie, it is possible to see a user’s Internet browsing.

Marketing opt-out
If you do not want to receive marketing/advertising material from us, or companies that we cooperate with, you must notify us in writing.

The notification is to be sent to:
Cloudgruppen Sverige AB (Cloud X)
CARLSGATAN 12 A 12E VÅNINGEN
211 20 Malmö

or via email to support@cloudgruppen.se

Contacting us
Should you have any questions about the processing of your personal data you can contact us at:
Cloudgruppen Sverige AB (Cloud X)
CARLSGATAN 12 A 12E VÅNINGEN
211 20 Malmö

E-mail: support@cloudgruppen.se