Allmänna villkor Cloudgruppen Communication

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när Cloudgruppen Sverige AB, registrerat i Sverige med organisationsnummer 556583-9627 (”leverantören”) tillhandahåller en kommunikationstjänst (”tjänsten”) till en företagskund (”kunden”). Leverantören och kunden kallas nedan separat som ”part” och tillsammans som ”parter”.

Avtalet består av (i) beställningen av Tjänster och eventuella åtföljande villkor/avtal som Kunden accepterar i samband med sådan beställning, (ii) Leverantörens prislista som gäller vid köpet när det gäller Tjänsten (”Prislista ”), och (iii) dessa allmänna villkor som gäller vid köpet. Vid eventuella avvikelser i dokumenten ska företräde ges i den ordning som anges ovan. Dessutom kan andra bestämmelser gälla om något annat har avtalats mellan parterna skriftligen.

Avtalet är individuellt och gäller endast kunden och kundens tillhandahållande av tjänsten till sina användare inom kundens organisation (”användare”). Kunden är ansvarig för att säkerställa att Avtalet också överensstämmer med användarnas användning av tjänsten.

Avtalet måste undertecknas av en firmatecknare eller annan auktoriserad person hos kunden. Avtalet ska anses som ingått när Leverantören har bekräftat Kundens beställning eller när Leverantören har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden.

Service

Genom att använda tjänsten ges kunden möjlighet att ringa och ta emot samtal via en applikation i en terminal, till exempel en mobiltelefon. Leverantören tillhandahåller tjänsten via en tredjeparts molnbaserad växelplattform (”plattformen”).

Leverantören ska tillhandahålla tjänsten på ett professionellt sätt och i enlighet med avtalet. Leverantören har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.

För att kunden ska kunna komma åt plattformen och använda tjänsterna tillhandahåller leverantören kunden användarnamnet, lösenordet och PIN -koden som kunden använder för att komma åt plattformen (”säkerhetskoder”).

Om kunden redan har ett telefonnummer hos en annan operatör som kunden vill överföra till leverantören kan leverantören åtaga sig att hjälpa kunden med överföring av telefonnummer, förutsatt att det inte finns några externa hinder. Sådant bistånd kan bli föremål för en separat avgift.

Tjänstens kvalitet beror på terminalens anslutning till Internet, som kan vara olika på olika platser. Leverantören kan därför inte garantera god kvalitet vid varje tillfälle på alla ställen. Möjligheten till nödsamtal och lokalisering med GPS kan, till exempel, vara begränsad eller förhindrad på grund av omständigheter utanför leverantörens kontroll. Leverantören är inte heller ansvarig eller har någon skyldighet att det fungerar med nödsamtal eller i utlandet eller via en tredjepartsapplikation.

Leverantören utvecklar kontinuerligt sina tjänster och förbehåller sig därmed rätten att ändra tjänsten förutsatt att tjänstens prestanda eller funktionalitet inte försämras i större utsträckning. Leverantören kan också avbryta tjänsten om tjänsten ersätts av en annan tjänst med motsvarande teknisk prestanda och funktionalitet som tjänsten. Leverantören kan också avbryta Tjänsten om Leverantörens underleverantörer upphör att tillhandahålla tjänster som är nödvändiga för Leverantörens tillhandahållande av Tjänsten.

Kundanvändning och ansvar

Kunden ska använda Tjänsten för eget bruk, vilket även inkluderar Användarens användning av Tjänsten, i enlighet med tillämpade lagar och förordningar och Avtalet. Kunden är ansvarig gentemot Leverantören för sina Användares användning av Tjänsten. Om Kunden blir medveten om att Användaren bryter mot Avtalets bestämmelser är Kunden skyldig att omedelbart kräva rättelse från Användaren och informera Leverantören om sådant brott.

Kunden eller dess användare får inte använda tjänsten eller tillåta tredje part att använda tjänsten:

  • för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skada eller andra olägenheter för leverantören eller tredje part, eller på annat sätt strider mot lagar eller myndighetsbestämmelser eller god praxis
  • på ett sätt som ger eller kan ge upphov till störningar i plattformen eller i tjänsten, till exempel genom massamtal, inte beställda samtal i hög volym eller samtal som inte genereras mänskligt (dvs. utförs av en dator eller liknande)
  • för andra kommersiella ändamål än de som uttryckligen föreskrivs i detta avtal, till exempel som ett gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet
  • på ett sätt som kränker tredje parts upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter
  • på ett sätt som överskrider begränsningarna i detta avtal eller, om en sådan begränsning inte anges, att tjänsten används på ett sätt som avviker starkt från normal användning av motsvarande tjänst, till exempel upprepade mycket långa samtal eller onormalt frekventa samtal.

Kunden måste samarbeta med leverantören för att säkerställa kundens och leverantörens säkerhet och kunden måste följa leverantörens instruktioner angående tjänsten. Om kunden blir medveten om att tjänsten används i strid med avtalet, ska kunden omedelbart göra en korrigering och informera leverantören om överträdelsen.

På leverantörens begäran ska kunden tillhandahålla den information som leverantören behöver för att tillhandahålla tjänsten till kunden, inklusive information om användaren/användarna. Kunden ska utan dröjsmål meddela Leverantören om eventuella ändringar i sådan information. Kunden ansvarar för att informationen är korrekt och att användarna informeras om att information om dem har lämnats till leverantören och för vilka ändamål leverantören behandlar denna information. Kunden är vidare ansvarig för Kundens rätt att förse Leverantören med sådan information.

Om Leverantören anser att Kundens användning av Tjänsten bryter mot Avtalet förbehåller Leverantören sig rätten att vidta rimliga åtgärder mot Kunden. Sådana åtgärder kan bestå av begränsningar för tillhandahållandet av tjänsten, till exempel att helt eller delvis stänga av tjänsten. Detsamma gäller om information som kunden lämnar till leverantören är felaktig, om kunden är insolvent, går i likvidation, inte betalar efter en skriftlig påminnelse från leverantören eller om det finns anledning att anta att kunden inte kommer att uppfylla kundens skyldigheter enligt avtalet, eller om myndigheten begär det. Om tjänsten används för kriminell verksamhet är det leverantörens policy att polisanmäla detta. Leverantören kan också bli skyldig att dela trafikinformation med myndigheterna om det begärs.

Kunden ska ersätta Leverantören för eventuella skador som Kunden, Användaren eller annan person eller enhet som Kunden är ansvarig för, avsiktligt eller genom grov vårdslöshet direkt eller indirekt orsakat Leverantören.

Kunden ska ersätta Leverantören för eventuella kostnader, utgifter, inkomstbortfall, böter eller skador som uppstår till följd av krav från tredje part mot Leverantören på grund av Kundens användning av Tjänsten.

Användning av terminaler

Kunden måste lagra säkerhetskoder på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan komma åt dem. Kunden får inte kopiera, störa eller manipulera applikationer som används för att komma åt tjänsten.

Kunden förbinder sig att omedelbart på leverantörens begäran koppla bort utrustningen som orsakar störningar i plattformen eller i tjänsten eller orsakar påstådd eller befarad överträdelse av tredje parts rättigheter.

Kunden ska omedelbart meddela leverantören om en terminal går förlorad eller blir stulen, eller om kunden misstänker att en obehörig person hade tillgång till kundens säkerhetskoder. Kunden är ansvarig för obehörig användning av tjänsten med de säkerhetskoder som är avsedda för den kunden.

För att skydda både kunden och leverantören har leverantören rätt att blockera användare om leverantören har anledning att misstänka att tjänsten används av obehöriga eller bryter mot avtalet. Leverantören förbinder sig att återaktivera den blockerade användaren så snart kunden bekräftar att det inte finns några oegentligheter. Kunden har inte rätt till ersättning från leverantören på grund av att terminalen går förlorad eller blockeras eller görs oanvändbar.

 

Avgifter och betalningsvillkor

 

Kunden måste betala de fasta och rörliga avgifterna som anges vid avtalstillfället.

För användning av tjänsten i utländska operatörers mobilnät kan kostnader från tredjepart tillkomma. Det är kundens ansvar att se till att kunden använder nationella samtal när kunden är baserad i Sverige.

Om tjänsten används för betalning av en vara eller tjänst är kunden ansvarig för ett sådant köp. Extra tjänster som kunden har köpt från leverantören, till exempel en utökad kö, utbytesstatistik, internationella samtal eller liknande, faktureras på nästkommande faktura till kunden. Om sådana ytterligare tjänster inte har betalats i rätt tid kommer kunden att faktureras vid uppsägning av avtalet.

I händelse av att Kundens användning överstiger den normala användningen av Tjänsten, godkänner Kunden att Leverantören kommer att debitera Kunden för sådan utökad användning.

Fakturering sker den 5e varje kalendermånad när tjänsterna har utförts. Betalningen måste vara leverantören tillhanda inom tjugo (20) dagar efter mottagandet av fakturan.

Kunden förbinder sig att följa eventuella ytterligare betalningsinstruktioner som leverantören eller tredjeparts betaltjänstleverantör kräver och ansvarar för riktigheten av den information som kunden tillhandahåller.

Om Kunden betalar fakturan senare än förfallodagen har Leverantören rätt att ta ut en lagstadgad påminnelseavgift och inkassokostnad, eller motsvarande avgifter, samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975: 635).

Om kunden inte betalar inom förfallodagen förbehåller sig leverantören rätten att efter skriftligt meddelande begränsa eller stänga av kundens åtkomst till tjänsten. Begränsning eller avstängning av Kundens tillgång till Tjänsten får inte ske i händelse av att förseningen är ringa eller när Kunden har gjort en korrigering. Så snart kunden har gjort en försenad betalning förbinder sig leverantören att göra tjänsten tillgänglig för kunden inom rimlig tid. Vid sådan tillgänglighet har Leverantören rätt att ta ut en aktiveringsavgift till Kunden. Sådan aktiveringsavgift faktureras med nästa faktura för kundens användning av tjänsten.

Invändningar mot en faktura, för att vara verkställbara, måste göras skriftligen senast på förfallodagen. Även om en invändning görs måste kunden betala det fakturerade beloppet senast på förfallodagen.

Eventuell återbetalning av Avgiften till Kunden sker i första hand genom avräkning mot nästa faktura och i andra hand genom separat betalning till det bankkonto som Kunden anger eller med betalkort.

Ansvar för fel och ansvarsbegränsning

”Fel” betyder att kunden inte kan använda tjänsten i enlighet med avtalet. Fel i tjänsten som endast är av mindre betydelse för kunden och som inte hindrar kunden från att använda tjänsten anses inte som fel. Leverantören ska åtgärda felet i enlighet med vad som anges i avtalet.

Leverantören är endast ansvarig för direkt skada som Leverantören orsakat Kunden avsiktligt eller av grov vårdslöshet. Leverantören är inte ansvarig för indirekt skada eller förlust, såsom förlust av försäljning eller vinst, eller andra följdskador. Leverantören är inte heller ansvarig för skada som härrör från innehållet i data eller annan information som överförs genom användning av tjänsten, skador orsakade av datavirus eller liknande, förlust, fördröjning eller snedvridning av data eller information eller kundens eventuella ansvar gentemot tredje parter.

Ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter som inte ligger under denna parts kontroll eller som parten inte kunde förutse, inklusive men inte begränsat till, krig, naturkatastrofer, lockout eller andra arbetskonflikter, brand, skador på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i kollektivtrafiken, inklusive bland annat energiförsörjning och datavirus i tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför partiets kontroll, var och en varar i 30 dagar eller längre.

Leverantören har rätt att begränsa tillgängligheten av tjänsten i den utsträckning som leverantörens bedömning kräver när leverantören eller dess närstående behöver uppgradera, utveckla, underhålla eller utföra annat arbete på plattformen eller tjänsten. I sådana fall ska Leverantören försöka minimera avbrottstiden och vidta nödvändiga åtgärder för att orsaka Kunden minsta möjliga olägenhet.

Om leverantören har fakturerat kunden för tjänster som har påverkats av fel, åtar sig leverantören att ersätta kunden för felet. Ersättningen ska beräknas som en andel av den defekta tjänstens fasta avgift motsvarande det antal dagar som tjänsten har avbrutits under den aktuella faktureringsperioden, räknat från den dag då bristen rapporterades skriftligen till leverantören.

Leverantören är inte ansvarig för innehållet, riktigheten, användbarheten av information och data som tillhandahålls genom tjänsten eller för beslut som fattas av kunden på grundval av sådan information. Leverantören frånsäger sig ansvar för fel eller skador på grund av operativsystem, programvara eller andra tjänster, till exempel applikationer, som tillhandahålls av tredje part. Leverantören ansvarar inte för skada som uppstår genom drift av terminaler som tillhandahålls av tredje part.

Kundens begäran om kompensation för fel enligt avtalet måste göras inom rimlig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts för att kunna genomföras mot leverantören. En rimlig tid ska normalt anses vara en (1) månad från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i tjänsten och plattformen, inklusive men inte begränsat till leverantörens varumärken, tillhör leverantören eller leverantörens anslutna företag.

Kunden får inte, utöver vad som skriftligen har avtalats av Leverantören, använda, kopiera eller på annat sätt använda licens till Tjänsten. Kunden får inte överlåta eller bevilja rätten till sådan licens till tredje part.

Personlig information

Leverantören kommer inom ramen för tillhandahållandet av tjänsten att behandla personuppgifter om kunden (”kunddata”) och dess användare (”användardata”). Kundinformation avser namn, telefonnummer, adress, e-postadress, kontaktperson och organisationsnummer och användarinformation avser namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Utöver kundinformation och användarinformation kommer leverantören att samla in och behandla information om användningen av tjänsten. All behandling av personuppgifter sker i syfte att tillhandahålla Kunden och dess Användare Tjänsten, för att övervaka Tjänstens funktion och prestanda för utvecklingen av Tjänsten, för efterlevnad av skyldigheter enligt lag eller andra författningar, förhindra användning som är olaglig eller annars strider mot Avtalet, och för fakturering och andra företagsrelaterade frågor. För dessa ändamål kan Leverantören överföra insamlade personuppgifter till andra operatörer, både inom och utanför EU / EES, till Leverantörens partners och andra affärspartners, underleverantörer och betalningsförmedlare, samt till myndigheterna.

Behandlingen av personuppgifter som framgår av dessa villkor är baserad på Leverantörens berättigade intresse av att kunna identifiera varje Användare för att Leverantören ska kunna leverera Tjänsten baserat på individuella inställningar och önskemål och för adekvat kundservice i samband med detta. Behandlingen som specifikt rör användarens personnummer sker på grundval av att det är klart motiverat med avseende på vikten av en säker identifiering eftersom det är av avgörande betydelse för att leverantören ska kunna säkerställa att tjänsten levereras till rätt person och, vid överföring av telefonnummer, den aktuella Användaren äger telefonnumret som ska porteras/flyttas.

Kunden förbinder sig att (i) informera alla användare om leverantörens behandling av personuppgifter enligt beskrivningen i dessa villkor, (ii) förse alla användare med informationen i artiklarna 13-14 i EU: s allmänna dataskyddsförordning EU / 2016/679 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”), och (iii) informera alla användare om deras rättigheter relaterade till Leverantörens behandling av Användares personuppgifter enligt artikel 14.2 och artiklarna 15-20 i GDPR.

Kunden ska vidare ge Leverantören gottgörelse för eventuella skador och/eller kostnader som uppstår på grund av fordringar och/eller avgifter riktade mot Leverantören av en myndighet eller tredje part på grund av att Kunden inte fullgör sin informationsskyldighet enligt dessa villkor.

Alla meddelanden om behandling av personuppgifter enligt avtalet måste skickas skriftligen till leverantören via brev eller e -post till kontaktuppgifterna i tillämplig sekretesspolicy.

För mer information om hur vi hanterar personlig information om dig och dina anställda, se vår integritetspolicy.

Ändringar av villkoren och överföring av avtalet

Leverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor och prislistan. Leverantören förbinder sig att informera kunden om eventuella ändringar av villkoren som är betydande och inte gynnar kunden, minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Om Kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att ändringen trätt i kraft ska Kunden anses ha accepterat dessa ändringar.

Leverantören har rätt, utan Kundens samtycke, att helt eller delvis överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till ett annat företag inom samma koncern eller till en tredje part som själv eller genom en underleverantör rimligen kan förväntas uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet i tillfredsställande grad.

Kunden får inte, utan skriftligt medgivande från Leverantören, överföra eller överlåta Kundens rättigheter eller skyldigheter, helt eller delvis.

Hela överenskommelsen

 

Avtalet utgör ett fullständigt avtal i alla frågor som rör leverantörens tillhandahållande av tjänsten. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och åtaganden som föregick detta avtal kommer att ersättas av innehållet i detta avtal.

Om någon bestämmelse i detta avtal eller någon del därav befinns vara ogiltig, betyder det inte att andra delar av avtalet eller hela avtalet är ogiltiga. I den mån sådan ogiltighet väsentligt påverkar prestanda enligt avtalet ska rimliga justeringar av avtalet göras.

Leverantörens underlåtenhet att utöva någon rätt enligt detta avtal ska inte innebära att Leverantören har avstått från sin rätt i sådant avseende.

Uppsägning av en del av Tjänsten ska inte innebära att Avtalet sägs upp med avseende på andra delar av Tjänsten.

Avtalet reglerar inte köp av varor, tjänster eller innehåll från kunden från andra företag som gjorts med hjälp av tjänsten. Vid sådana köp måste separata avtal ingås mellan kunden och det företag som levererar produkten, tjänsten eller innehållet.

 

Lägger märke till

 

Meddelanden som sänds av en part ska anses ha mottagits av den mottagande parten senast sju dagar efter avsändningen om det inte verkar troligt att meddelandet har kommit efter denna tid.

Meddelanden som sänds av parten via e-post ska anses ha mottagits av den mottagande parten samma dag som de skickades.

Tillämplig lag och tvistlösning

Detta avtal ska regleras av svensk lag.

Eventuella tvister som uppstår i samband med tjänsten eller avtalet eller relaterade frågor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.

Tvister som uppstår i samband med Tjänsten eller Avtalet och som inte har lösts i enlighet med dessa villkor inom en (1) månad efter tvisten, ska slutligen avgöras genom skiljeförfarande som administreras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Regler för förenklad skiljedom ska tillämpas om inte Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, med beaktande av ärendets svårighetsgrad, värdet av föremålet för tvisten och andra omständigheter, beslutar att skiljeföreskrifterna ska tillämpas. I det senare fallet ska Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut också avgöra om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän, i enlighet med ovannämnda regler.

Skiljedomsplatsen ska vara Stockholm och rättegångsspråket ska vara svenska.