Allmänna villkor Cloud Work

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkoren”) reglerar avtalsförhållandet mellan å ena sidan Cloudgruppen Sverige AB (”Leverantören”) och en part (”Kunden”) med vilken Leverantören har träffat ett separat avtal (”Tjänsteavtalet”) om en eller flera tjänster (”Tjänsten”) som hänvisar till detta dokument.

Leverantören och Kunden benämns i det följande gemensamt för ”Parterna” och var för sig ”Part”.  Genom att signera Tjänsteavtalet har Parterna även bekräftat att de tagit del av, och accepterar, dessa villkor inklusive alla bilagor.

1. Bakgrund

Cloud Work är ett modulärt system för företag som med funktioner för att planera projekt, redovisa tid eller material och följa upp utfall på projekt- eller ordernivå. I grunden finns tidredovisning och registrering av utlägg/material på projektnivå, till vilket ytterligare moduler kopplas.

I Tjänsteavtalet specificeras vilka tjänster (nedan kollektivt ”Tjänsten”) avtalet avser, antalet användare, pris och från fall till fall andra individuellt förhandlade villkor. Tjänsteavtalet ska i möjligaste mån tolkas i enlighet med dessa Allmänna villkor, men om dokumenten innehåller oförenliga eller motstridiga bestämmelser ska Tjänsteavtalet ges företräde även där så inte särskilt sägs i Tjänsteavtalet.

Leverantören levererar Tjänsten i samarbete med ett antal underleverantörer som tillhandahåller den för Tjänsten nödvändiga funktionaliteten och infrastrukturen (”Underleverantörer”). Dessa villkor reglerar endast Parternas förhållande och ger inte upphov till vare sig rättigheter eller skyldigheter gentemot Underleverantör.

2. Definitioner

 • Följande termer ska vid tillämpning av detta avtal ha nedan angiven betydelse
  • ”Kund” den part som har tecknat ett Tjänsteavtal med Leverantören om Cloud Work.
  • Administratör” Administratör hos kunden: Den person som tar betalningsansvaret för ett företagskonto i Tjänsten på uppdrag av en Kund, och hanterar Medlemmar i Tjänsten för kunden.
  • ”Hemsidan”…. [hemsida för Cloud Work]
  • ”Medlem”: En unik person / individ (t.ex. en anställd hos kunden eller organisation, eller en tredje part) som är registrerad på en kund och via ett lösenord, får tillgång till Tjänsten. Alla personer / individer som använder sig av Seven Time skall identifieras av ett användarkonto på ett kundkonto.
  • ”Tjänsten” Cloud Work, en modulär tjänst med avseende på lagringsutrymme för elektroniska data och andra tjänster som erbjuds Kunden och dess Medlemmar av Leverantören i den omfattning som framgår av Tjänsteavtalet.
  • ”Underleverantör” en part som på grund av avtal med Leverantören bidrar till leveransen av tjänsten.
  • ”Tjänsteavtalet” ett avtal mellan Leverantören och Kunden genom vilket dessa Allmänna villkor görs till avtalsinnehåll genom hänvisning.

 

3. Cloudgruppens ansvar

Cloudgruppen åtar sig att tillhandahålla Kunden tillgång till Tjänsten anges i detalj i detta tjänsteavtal och det som finns tillgängligt på Hemsidan.

Cloudgruppen åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig över Internet hela tiden, med undantag för när systemuppdateringar utförs. Leverantören ska göra mätningar för att upprätthålla tillgängligheten som tidigare nämnts där Leverantören anser sådan vara nödvändig för tekniska, underhålls-, drifts-, eller säkerhetsskäl. Leverantören är inte ansvarig för förlust av data, radering av data eller underlåtenhet att lagra data och/eller annan information. Leverantören kommer att använda branschstandarder för att se till att data lagras och backas upp på ett säkert sätt. Kunden är också införstådd med att Kundens tillgång till Internet inte kan garanteras och att Leverantören inte ansvarar för brister i Kundens egna Internetanslutningar.

4. Kundens ansvar

Kunden ska följa de säkerhetsbestämmelser som meddelas av Leverantören från tid till annan. Kunden ska se till att alla uppgifter som anges angående faktureringsinformation eller kreditkortsinformation är korrekta och förbinder sig att uppdatera dessa uppgifter regelbundet. Kunden skall ansvara för den verksamhet som bedrivs av kunden och dess Medlemmar i Tjänsten och ska säkerställa att den nationella lagstiftningen följs.

5. Användarnas integritet

För Leverantörens personuppgiftsbehandling gäller de villkor som anges i Personuppgifts­bihandlingsbilagan (DPA).

Utöver vad som sägs ovan gäller att Kunden, inkluderande Administratören och annan som agerar för Kundens räkning samtycker till den personuppgiftsbehandling som är nödvändigt för att handlägga supportärende som har initierats av Kunden.

6. Priser och betalningsvillkor, etc.

Kunden ska betala ersättning för att använda Tjänsten och relaterade tjänster i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande prislista till dess abonnemanget avbryts/avslutas. Abonnemanget på Tjänsten (företagskonto) skall annulleras/avslutas åtminstone en dag före utgången av månaden, om Kunden vill undvika att betala för nästa månad. Alla priser kan ändras när som helst. De tjänster som tillhandahålls av Leverantören debiteras kunden i förväg för en vald period. Betalning skall göras av kunden mot faktura eller genom att använda ett kreditkort som godkänts av Leverantören inom 30 dagar från fakturadatum. Om fakturan inte betalas i tid kommer Leverantören ha rätt att ta ut en straffavgift för eventuella betalningspåminnelser. Kunden förbinder sig att betala fakturor i den valuta som anges på fakturan, till det bankkonto som anges på fakturan. I händelse av förtida uppsägning av kundens konto, kommer Kunden inte ha rätt till återbetalning av förutbetalda avgifter. Om inte annat avtalats skall Kunden betala en avgift till Leverantören baserat på antalet aktiva Medlemmar som är registrerade på kundens konto per månad.

7. Rätt att använda Tjänsten

Kunden ska ha rätt att ge användarna tillgång till kundens konto i Tjänsten. Kunden är införstådd med att kunden är ansvarig för de personer som kunden ger tillgång till Tjänsten. Leverantören skall inneha äganderätten till alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar eller, i andra hand, skall ha ensamrätt att använda samma. Sådana immateriella rättigheter och tekniska lösningar får endast användas av Kunden på sätt som anges i detta avtal. Kunden eller en tredje part får under inga omständigheter förvärva immateriella rättigheter till tjänster eller programvaran eller tekniska lösningar som används i tjänsten, eller för alla varumärken som tillhör eller används av Leverantören eller Underleverantör.

8. Support

Leverantören lämnar själv eller via Underleverantör support om programspecifika frågor rörande funktionaliteten i Tjänsterna. Leverantören erbjuder support via e-post, telefon och via hemsidan om allt som rör användningen av Tjänsten. Support ges på vardagar (exklusive allmänna svenska helgdagar) under Leverantörens ordinarie kontorstid och i skälig omfattning. Förfrågningar och/eller felmeddelanden skall lämnas till Leverantören via e-post eller telefon i enlighet med de anvisningar som finns på Hemsidan.

9. Leverantörens begränsade ansvar, etc.

Med förbehåll för de begränsningar som anges i detta avtal, skall Leverantören vara ansvarig för förluster till följd av Leverantörens försumlighet. I händelse av fel eller brister som kan tillskrivas Leverantören åtar sig Leverantören för att agera för att rätta till sådana fel utan oskäligt dröjsmål. I avsaknad av uppsåt eller grov oaktsamhet av Leverantören åtar sig Leverantören annars inget ansvar för fel eller brister i Tjänsten. Felanmälan måste ges av kunden i enlighet med de instruktioner som aviserats av Leverantören från tid till tid och inom en rimlig tid för upptäckten av felet.

Kunden har inte rätt till prisavdrag, skadestånd eller andra påföljder i händelse av driftstörningar eller fel som hindrar trafik som inte beror på försumlighet från Leverantören. Där driftstörningar eller trafik fel uppstår i en sådan utsträckning att en kund inte har tillgång till Tjänsten under en period som överstiger en (1) månad, har Kunden rätt att säga upp avtalet skriftligen på det sätt som anges nedan och en sådan uppsägning skall utgöra kundens enda kompensation. I samband med uppsägning av avtalet i enlighet med denna bestämmelse skall kunden ansvara för återbördandet av information som lagras av Kunden hos Leverantören.

Leverantören ansvar enligt detta avtal skall begränsas på följande sätt. Leverantörens totala skadeståndsansvar för en Kund skall vara begränsat till direkta förluster till ett belopp som motsvarar de överenskomna avgifter som betalas av kunden för Tjänsten under perioden sex (6) månader omedelbart före avtalsbrottet som berättigar kunden till skadestånd. I avsaknad av uppsåt eller grov oaktsamhet av Leverantören, ska Leverantören under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta förluster, utebliven vinst eller förväntade besparingar, förlust av intäkter, förlust av data eller anspråk från tredje part. Kunden kan göra anspråk på sanktioner i enlighet med ovanstående endast om kunden ger Leverantören med meddelande därom senast fyrtiomfem (45) dagar efter det att Kunden visste eller borde ha varit medveten om skälen för påståendet.

10. Lösenord, etc.

Kunden ska se till att identiteter som lösenord och motsvarande lagras och användas på ett säkert sätt. Om man misstänker att någon obehörig har fått kännedom om användarens identitet och/eller lösenord, ska Kunden omedelbart underrätta Leverantören detta.

Kunden skall vara ansvarig för förluster eller skador som har förorsakats Leverantören, där kunden avsiktligt eller oavsiktligt avslöjar användaridentitet/lösenord till en tredje part eller om det på annat sätt blivit känt att en obehörig part, såvida inte Kunden meddelar Leverantören omedelbart efter misstanke om att sådan har inträffat.

Efter att Leverantören har underrättats om en misstanke om att någon obehörig har fått kännedom om användarens identitet/lösenord, ska kunden vara ansvarig för Leverantörens handlingar eller underlåtenhet endast om kunden har handlat med uppsåt eller grov oaktsamhet.

11. Restriktioner för tillgång till Tjänsten

I händelse av Kundens användning av Tjänsten kan ge någon förlust eller risk för förlust för Leverantören ska Leverantören ha rätt att begränsa tillgången till Tjänsten för kunden och/eller någon av Medlemmarna, och vidta åtgärder som är försvarbara beroende på omständigheterna. Leverantören ska så snart som möjligt meddela kunden i händelse av införandet av en begränsning av tillgången till Leverantören.

Leverantören har rätt att omedelbart förhindra fortsatt spridning av information i Tjänsten där det skäligen kan antas att fortsatt spridning kränker gällande lag eller administrativa eller säkerhetsbestämmelser. Leverantören ska meddela Kunden när Leverantören tar bort information från Tjänsten.

12. Force Majeure

En part skall befrias från skadeståndsskyldighet och andra påföljder i de fall där en särskild skyldighet förhindras eller blivit allt för betungande på grund av omständigheter utanför en parts kontroll och som inte rimligen kunde ha förutsetts. Sådana force majeure är bland annat arbetskonflikter, blixtnedslag, brand, myndighetsbeslut eller andra offentliga förordningar, fel i operatörs nät, förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av händelser som nämnts ovan, allmän brist på transporter, varor, eller energi, eller andra liknande omständigheter.

Om en parts prestation förhindras under en period på över en månad på grund av en händelse enligt ovan, skall endera parten rätt att säga upp avtalet skriftligen utan någon skyldighet att betala skadestånd.

13. Sekretess, etc.

Leverantören åtar sig att inte avslöja för någon tredje part, eller på annat sätt tillgängliggöra, information som mottagits av Leverantören från Kunden eller dess Medlemmar inom ramen för avtalet annat än för Underleverantör i syfte att tillhandahålla Tjänsten. Denna tystnadsplikt skall inte tillämpas på sådan information som Leverantören kan visa blivit känd för Leverantören annat än i enlighet med detta avtal eller som är tillgängligt i det offentliga rummet. Inte heller skall tystnadsplikten gälla när en part är skyldig att tillhandahålla information i enlighet med lagar och förordningar eller order från offentlig myndighet. Tystnadsplikten skall förbli i kraft trots uppsägning av avtalet.

14. Ändringar och tillägg

För att underlätta en vidareutveckling av konceptet förbehåller Leverantören sig rätten att genomföra ändringar i konstruktion, operativ metod, tekniska specifikationer, system, och andra funktioner, etc. i Tjänsten.

Leverantören förbehåller sig vidare rätten att ändra villkoren i detta Tjänsteavtal, inklusive, men inte begränsat till, de priser som Leverantören har från tid till annan. Kunden skall informeras om sådana ändringar via e-post eller genom den information som görs tillgänglig på Leverantörens hemsida. Kunden ska anses ha mottagit ett sådant meddelande inom en vecka av meddelandet skickas via e-post eller görs tillgängligt på Leverantörens hemsida. Om kunden inte godkänner ändringen, har Kunden inom trettio (30) kalenderdagar från avsändandet av e-post eller, i förekommande fall, trettio (30) kalenderdagar från ändringen publiceras på Leverantörens hemsida, rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om avtalet inte sägs upp av Kunden inom nämnda tid, ska Kunden anses ha godkänt de nya villkoren.

15. Avtalstid och uppsägning, etc.

Tjänsteavtalet och dessa Allmänna villkor träder i kraft efter godkännande av kunden av Tjänsteavtalet, varigenom även bekräftas att Kunden har tagit del av dessa Allmänna villkor samt alla andra bilagor till Tjänsteavtalet. Detta avtal skall förbli i kraft på obestämd tid med en månads uppsägning från endera parten. Vid uppsägning av avtalet, skall Leverantören inte vara ansvarig för den information som genererats av Medlem eller Kunden inom Tjänsten. Följaktligen måste kunden se till att den har de nödvändiga säkerhetskopior, etc. av den information som den önskar att spara.

Leverantören har rätt att radera all information som finns lagrad hos Leverantören från Kunden efter en (1) månad efter uppsägningen av avtalet med kunden.

16. förtida uppsägning, etc.

Leverantören skall ha rätt att med omedelbar verkan kunna blockera kunden tillgång till Tjänsten eller att i förtid säga upp avtalet skriftligen om:

  • Kunden använder Tjänsten på ett sätt som innebär att kunden begår ett brott
  • Kunden använder Tjänsten på ett sätt som orsakar förluster eller risken för förlust för Leverantören eller någon tredje part
  • Kunden använder Tjänsten på ett sätt som strider mot Leverantörens säkerhets- eller administrativa bestämmelser; eller trots påminnelser, inte betalar avtalad ersättning till Leverantören inom viss tid
  • Kunden använder Tjänsten på så sätt att kunden använder medel eller söker obehörig åtkomst till Tjänsten system som inte är avsedda för Kunden; eller
  • Kunden är på obestånd eller riskerar att försättas i konkurs eller är insolvent.

   Kunden har rätt att i förtid säga upp avtalet skriftligen om:

   Leverantören väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet och inte åstadkommer rättelse inom 14 dagar efter en begäran därav, ellerLeverantören är på obestånd eller riskerar att försättas i konkurs eller är insolvent.

17. Personuppgifter

Avseende behandling av personuppgifter i Tjänsterna gäller vad som anges i personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1 och dess underbilagor.

18. Överlåtelse

Leverantören har rätt, helt eller delvis, att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med kunden till ett bolag inom samma koncern som Seven Time utan kundens medgivande.

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Seven Times skriftliga medgivande. Om Kunden överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal och det nya partiet underlåter att fullgöra sina skyldigheter, skall Kunden vara ansvarig för genomförandet av sådana skyldigheter.

19. Immateriella rättigheter

Kunden bekräftar att Leverantören och alla immateriella rättigheter i samband med Tjänsten parterna emellan tillhör Leverantören och att Leverantören har rätt att vidta de åtgärder som kan besluta i syfte att skydda sina immateriella rättigheter i Tjänsten.

20. Publiceringsrättigheter

Kunden ger Leverantören rätten att inkludera Kunden som kund på Leverantörens hemsida eller annat reklammaterial i förhållande till produkten. Inom trettio (30) arbetsdagar efter skriftlig begäran från Kunden kommer Leverantören att ta bort Kundens namn från sin webbplats och kommer inte att göra någon ytterligare hänvisning till Kunden i eventuella framtida material för produkten.

21. Tillämplig lag och tvister

Detta avtal och det efterföljande förhållandet mellan Leverantören och Kunden skall tolkas i enlighet med, och regleras av svensk lagstiftning.

I händelse av tvist i samband med detta avtal är parterna överens om att initialt fullständigt och i god tro försöka att lösa tvisten genom förhandlingar på exekutiv nivå, i den mån rimligt under rådande omständigheter, innan domstolsförhandlingar påbörjas.

Alla tvister som rör detta avtal skall avgöras i Sverige, med Malmö tingsrätt som första instans.

22. Godkännande

Den som undertecknar detta avtal garanterar att han/hon är ansvarig för att se till att tillstånd finns för att binda kunden genom ett sådant utförande.

23. Ingen återförsäljning av tjänsten

Kunden samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten. Återförsäljning av Tjänsten är endast tillåtet med skriftligt samtycke från Leverantören (som kan avbrytas och som kan omfatta vissa villkor) och ett återförsäljaravtal från Leverantören.