PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Detta dokument avser behandling av personuppgifter och gäller mellan följande parter:

 • Cloudgruppen Sverige AB, nr. 556583-9627, Bronsåldersgatan 10 B, 213 76 Malmö (Personuppgiftsbiträde, nedan kallad “CGAB”); och
 • Kunden, såsom anges i Kundavtal eller orderbekräftelse med Cloudgruppen Sverige AB (Personuppgiftsansvarig, nedan kallad ”Kunden”),

härefter refererade till var för sig “Part” och tillsammans “Parterna”.

BAKGRUND:

 • Parterna har ingått avtal enligt vilket CGAB åtagit sig att leverera en gps-spårningstjänst till Kunden (”Kundavtalet”).
 • Inom åtagandena som följer av Kundavtalet kan CGAB komma att behandla personuppgifter och annan information för Kundens räkning. Med anledning av detta gäller detta Dokument för Parterna att reglera förutsättningarna för CGAB behandling av – och tillgång till – personuppgifter tillhöriga Kunden. Dokumentet gäller för samtliga mellan Parterna tecknade avtal där CGAB är personuppgiftsbiträde till Kunden och Dokumentet gäller så länge CGAB behandlar personuppgifter för Kundens räkning. Detta Dokument godkänns av kunden i samband med att Kunden godkänner Kundavtalet eller CGAB levererat och driftsatt tjänsten.
 • Dokumentet ska säkerställa att personuppgifter behandlas i överensstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning inklusive Dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) med tillhörande lagar, förordningar och författningar.

1.                 UPPGIFTER OM BEHANDLINGEN

1.1               Syftet med behandlingen är att CGAB ska kunna leverera de varor och tjänster som framgår av Kundavtalet.

1.2               Behandlingen ska pågå så länge som CGAB tillhandahåller varor och tjänster enligt Kundavtalet.

1.3               Behandlingen består i insamling, lagring och tillhandahållande av data till Kunden i ett grafiskt användarsnitt för att kunna tillhandahålla varor och tjänster enligt Kundavtalet. Data om hur CGAB tjänster används, samlas in och lagras används till analyser för att kunna förbättra CGAB tjänster och för att erbjuda support till Kunden.

1.4               De typer av personuppgifter som behandlas beror på vilka tjänster som vid varje tidpunkt omfattas av Kundavtalet men avser typiskt sett data som genereras automatiskt vid användandet av tjänsten, såsom GPS-position och färddata inklusive start- och stoppadresser, hastigheter, riktning, varaktighet, distans, temperatur, digital signatur, registreringsnummer och annan information om bil, serienummer på ID-kort, chaufförskort, anställningsnummer, befattning/roll. Loggning av användarmönster, statistik och analysdata inklusive IP-adress.

1.5               Kategorier av registrerade är Kunden och Kundens anställda.

2.                 KUNDENS ÅTAGANDEN

Kunden förbinder sig att:

 1. agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, och
 1. endast tillhandahålla CGAB sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandlingen enligt Kundavtalet.

3.                 Cloudgruppen sverige AB ÅTaGANDEN

CGAB förbinder sig att:

 1. agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning,
 1. endast behandla personuppgifter enligt Kundens instruktion och i den omfattning och på det sätt som är nödvändigt för att uppfylla åtaganden enligt Kundavtalet, detta Dokument eller annan tillämplig lagstiftning,
 1. inte behandla eller lämna ut information som kan orsaka att Kunden bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning om detta inte krävs enligt annan tillämplig lagstiftning,
 1. inte utan Kundens skriftliga medgivande överföra personuppgifter till, eller tillgängliggöra personuppgifter från, plats utanför EU/EES-området,
 1. vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot alla slag av otillåtna behandlingar inklusive oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, mot obehörigt röjande eller obehörig åtkomst samt vidta sådana övriga skyddsåtgärder som kan krävas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning,
 1. utan onödigt dröjsmål rätta, radera och/eller begränsa personuppgifter i enlighet med Kundens instruktioner och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning,
 1. när Kundavtalet upphör vid behov lagra personuppgifterna enligt krav i tillämplig lagstiftning, samt därefter, i enlighet med Kundens instruktioner, snarast lämna tillbaka och/eller permanent radera alla personuppgifter som har behandlats,
 1. informera om användningen av underbiträden som ingår i fullgörande av Kundavtalet, vilket Kunden godkänner genom detta Dokument, och agera så att sådan användning inte innebär otillåten överföring till tredje land samt i övrigt sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, samt att
 1. medverka till att Kunden kan få information om och vid behov granska att CGAB behandling av personuppgifter följer vad som överenskommits och uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning samt annan tillämplig lagstiftning.

4.                 SÄKERHET OCH SEKRETESS

4.1          Utöver de sekretessåtaganden som följer av Kundavtalet, åtar sig CGAB att vidta åtgärder för att skydda personuppgifter på en säkerhetsnivå som är lämplig i enlighet med kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning med beaktande av tekniska möjligheter och uppgifternas art.

4.2          CGAB ska säkerställa att tillgång till personuppgifter som behandlas enligt detta Dokument är begränsad till behörig personal som behöver tillgång till personuppgifter för att uppfylla överenskommelser enligt Kundavtalet, samt att behörig personal omfattas av tystnadsplikt och har aktuell kunskap om hur personuppgifter ska hanteras enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

5.                 RAPPORTERING AV PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

CGAB ska snarast möjligt underrätta Kunden om förekomst och sannolik innebörd av en personuppgiftsincident som innebär att personuppgifter oavsiktligt eller obehörigt har röjts. Underrättelsen ska innehålla nödvändig och tillgänglig information för att Kunden tillsammans med CGAB ska kunna vidta lämpliga åtgärder.

6.                 SAMVERKAN OCH SAMTYCKE

CGAB ska snarast möjligt informera och bistå Kunden vid förfrågan från en registrerad eller myndighet om registerutdrag eller information om Kundens behandling. Detsamma gäller om en registrerad begär tillgång till eller rättelse av sina personuppgifter samt att få sina personuppgifter raderade om inte annat följer av tillämplig lagstiftning. Genom detta Dokument lämnar Kunden sitt samtycke till att behandlingen av personuppgifter ska ske enligt Kundavtalet och tillämpliga regler.

7.                 GILTIGHETSTID

Dokumentet gäller tills vidare och upphör att gälla vid det senare av Kundavtalets upphörande och tidpunkt då CGAB fullgjort sina åtaganden rörande återlämning och/eller radering av personuppgifter enligt punkten 3 ovan. Om ett nytt Kundavtal tecknas mellan CGAB och Kunden utan ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal tecknas så fortsätter detta Dokument att gälla.

8.                 ÖVRIGT

8.1               Övriga rättigheter och skyldigheter följer av Kundavtalet. Samma ansvarsbegränsningar som följer av Kundavtalet ska också gälla för detta Dokument.

8.2               Ingen Part har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Dokument till tredje part. Vid en eventuell överlåtelse av Kundavtalet ska detta Dokument överlåtas på samma sätt.

8.3               Dokumentet och all behandling av personuppgifter som sker under Dokumentet regleras av svensk lag. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Dokumentet ska avgöras enligt Kundavtalets bestämmelser om tvistlösning eller, i det fall då Kundavtal saknas, i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.